Lab Members

Faculty and Staff


Ko Nishino

Professor
nishino.ko.5a@kyoto-u.ac.jp

Shohei Nobuhara

Associate Professor
nobuhara.shohei.4v@kyoto-u.ac.jp

Yang Wu

Program-Specific Senior Lecturer
wu.yang.8c@kyoto-u.ac.jp

Ryo Kawahara

Program-Specific Researcher
ryo@vision.ist.i.kyoto-u.ac.jp

Chieko Funato

Secretary
funato@vision.ist.i.kyoto-u.ac.jp

Graduate Students


Meng-Yu Jennifer Kuo

Zhe Chen

Yuki Yamashita

Ryo Kajiwara

Yusuke Nishii

Binti Zuraimi Nur Sabrina

Yusuke Edamoto

Kenta Kikuchi

Keisuke Shibata

Kohei Yamashita

Ryosuke Wakaki

Undergraduate Students


Ryosuke Itoyama

Hiroya Kawase

Yoshiki Fukao

Koichi Nagata

Alumni

2019

  • Hiroaki Kawashima
  • Shingo Sawa
  • Takuya Okuno
  • Kazuki Nakamura
  • Satoshi Murai
  • Wataru Mori
  • Keishi Hashimoto

Past Visitors

  • Todd Zickler (Harvard)
  • Jianbo Shi (UPenn)